Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Великоберезнянської селищної  ради «Про встановлення туристичного

збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади»

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення селищної ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини селищного бюджету, селищна  рада приймає рішення «Про встановлення туристичного збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади»

 Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення, туристичний збір буде справлятись по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані цільові програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва.

Аналіз втрат до селищного бюджету

Назва показника

У разі прийняття рішення

У разі не прийняття рішення

Відхилення (втрати до бюджету)

%

тис.грн.

%

тис.грн.

тис.грн.

Туристичний збір

0,4/3

15,0

0

0

15,0

 Підтвердження важливості проблеми:

   Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає в необхідності наповнення селищного бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати  податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури громади.

Враховуючи вищевикладене, Великоберезнянською селищною радою розробляється проект рішення «Про встановлення туристичного збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади»  та публікується в засобах масової інформації.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава.

Органи місцевого самоврядування

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України:

Якщо у разі селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Проект рішення селищної ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Основними цілями регулювання є:

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків та зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від туристичного збору при формуванні бюджету;

- забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету, з метою забезпечення фінансування цільових програм;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення селищної ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати рішення «Про встановлення туристичного збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади»

 

Така альтернатива є неприйнятною, в зв’язку з тим що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  збір буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету.

Альтернатива 2

Винести на розгляд сесії селищної ради та прийняти рішення «Про встановлення туристичного збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади»

 

 у запропонованому вигляді

Альтернатива є прийнятною, оскільки ставки туристичного збору, установлюється з повним дотриманням  вимог Податкового кодексу України.

Альтернатива 3

Винести на розгляд сесії селищної ради та прийняти рішення «Про встановлення туристичного збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади»

із установленням максимальних ставок

Альтернатива не може бути прийнятною, оскільки збільшується податкове навантаження на платників податку.

 

 

2. Оцінка  вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні  

Альтернатива 2

Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування;

- створить сприятливі фінансові можливості селищної влади для задоволення потреб громади

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його публікування

Альтернатива 3

-максимальні надходження коштів до місцевого бюджету;

-спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток

 

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстеження результативності даного регуляторного акту та процедур з його публікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

- через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують туристичний збір

Витрати відсутні для громадян у частині сплати збору.

 

Альтернатива 2

- сплата туристичного збору за обґрунтованими ставками;

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування

Витрати на сплату збору громадян, які підпадають під дію регулювання.

 

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати на сплату збору громадян, які підпадають під дію регулювання.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 5 осіб:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання,  одиниць*

 

0

 

0

 

0

 

5

 

5

 

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

0%

0%

0%

100%

100%

Оскільки відповідно до податкового законодавства платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Сплата збору за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 Витрати відсутні

Альтернатива 2

Сплата збору за обгрунтованими ставками.

Забезпечується прозорість механізму справляння збору.

Створить сприятливі фінансові можливості селищної влади для задоволення потреб громади

Витрати на сплату збору СПД, які підпадають під дію регулювання в сумі: 15 тис.грн..

 

Альтернатива 3

Відсутні

Витрати на сплату збору СПД, які підпадають під дію регулювання за максимальними ставками в сумі 34 тис.грн..

 

         У зв’язку з відсутністю суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не розраховувалися.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття проекту регуляторного акту, які  можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде).

3 – цілі прийняття проекту регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття проекту регуляторного акту можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття проекту регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

  •  

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал резуль-тативності

(за 4-х бальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до статті 12.3.5 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за  мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню місцевого бюджету в можливих обсягах.

 Очікувані втрати місцевого бюджету в результаті прийняття рішення з встановленням мінімальної ставки складуть 15,0 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального та економічного значення територіальної громади.

Альтернатива 2

4

Цілі ухвалення регуляторного акту можуть бути досягнуті повною мірою. Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків та зборів на території Великоберезнянської селищної територіальної громади та відповідне наповнення місцевого бюджету. Таким чином, прийняття вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку

Альтернатива 3

2

Збільшення розміру ставки збору, призведе до  надмірного податкового навантаження на платників та може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території громади.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Органи місцевого самоврядування:

-надходження додаткових коштів до бюджету;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни:

-сплата збору за обґрунтованими ставками;

Суб’єкти господарювання:

-сплата збору за обґрунтованими ставками.

Органи місцевого самоврядування:

-витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням.

Громадяни:

-сплата збору за встановленими ставками;

Суб’єкти господарювання:

-сплата збору за встановленими ставками.

При прийнятті альтернативи цілі будуть  досягнуті повною мірою.

 

 

Альтернатива 3

Органи місцевого самоврядування:

-максимальні надходження коштів місцевого до бюджету;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни:

-вирішення значної кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної бюджету

Суб’єкти господарювання:

-відсутні

Органи місцевого самоврядування:

-витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та його офіційним опублікуванням.

Громадяни:

-надмірне податкове навантаження;

Суб’єкти господарювання:

- надмірне податкове навантаження.

Альтернатива може бути прийнятною – досягаються цілі ухвалення акту.

Але, при цьому збільшується податкове навантаження, та втрачається інвестиційна привабливість, що позначається на зменшенні рівня підприємницької активності, що в сумі не компенсує зростання від даного податку.

Альтернатива 1

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-сплата збору за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

-сплата збору за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-відсутні;

Суб’єкти господарювання:

- відсутні.

Альтернатива не прийнятна – не досягаються цілі ухвалення акту.

Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки недостатні надходження до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих  цільових програм,

 

 

 

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі. До місцевого бюджету надійдуть кошти від сплати даного збору, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів селищної ради і платників податку.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Альтернатива 3

 Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково, але причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів  господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акт.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин. Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків і зборів.

Альтернатива 1

Цілі регулювання не можуть бути досягнуті Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури міста, наповнення бюджету. Недоотримання надходжень у бюджет громади для фінансування соціально важливих цільових програм.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обгрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування –Великоберезнянської селищної ради.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Великоберезнянської селищної територіальної громади, виконавчого комітету Великоберезнянської селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого рішення

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

Розробка проекту рішення Великоберезнянської селищної ради «Про встановлення туристичного збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади»  

Проведення обговорення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, за результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигоди СПД, прогнозується, що прийняття проекту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділах цього АРВ.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи їх порядок обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

         Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2024, та діє протягом року, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві.

Передбачається, що відповідно з обраною альтернативою, платники туристичного збору, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі.

Упровадження та виконання вимог проекту рішення селищної ради не потребує забезпечення ресурсами, оскільки збір не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза та значні темпи інфляції.

 

              VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акту забезпечить надходження до місцевого бюджету коштів для виконання заходів, передбачених цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акту, та суми коштів від його сплати, .

Крім кількісних показників до вигоди належить забезпечення фінансування програм за рахунок збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати збору.

Для відстеження результативності дії регуляторного акту визначено такі показники:

№ з/п

Показник

У разі прийняття  рішення «Про встановлення туристичного збору на території Великоберезнянської селищної територіальної громади на 2024 рік»

Ставка,%

 

Очікуваний обсяг надходжень

1

Надходження до місцевого бюджету коштів від сплати туристичного збору (тис. грн.):

0,4%

3%

15,0

2

 

Кількість платників на яких поширюватиметься регуляторний акт, юридичні/фізичні, осіб:

0/5

3

 

 

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акту (грн.)*

 

3,99

4

 

 

час, що витрачається суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (год.)*

 

0,10

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з державним регулюванням

Високий

           

           * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акту, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

3,99 грн. – розмір коштів, 

0,10 годин – розмір часу

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

            Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акту;

- повторне відстеження буде проводитися за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення туристичного збору, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акту буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності селищної ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників збору та надходження коштів до місцевого бюджету.